دچــآر باید بود..

من در عشق ایستاده ام...نه افتاده در عشق...

دچــآر باید بود..

من در عشق ایستاده ام...نه افتاده در عشق...http://s3.picofile.com/file/8216051518/6d11da0cf9b17e3ab5bed1e49f80b060.jpg
http://s3.picofile.com/file/8215875526/77c9bd2b238f9c5d2f548e83803fe2c4.jpghttp://s3.picofile.com/file/8215875700/ead2f2e52bcffd98dfc37280c1fbad7b.jpghttp://s3.picofile.com/file/8215875668/c1ab2284d2c1c082d00653f81dc098e8.jpg
http://bayanbox.ir/view/8593040004549283945/172ef37977183147fd9b3d821416f8b9.jpghttp://s3.picofile.com/file/8215557800/29358_gf.jpghttp://s6.picofile.com/file/8215558542/dddd_Small_.jpeg
http://s6.picofile.com/file/8209010442/32bf388285e1b9a49476e97067381ff1.jpg
http://s6.picofile.com/file/8215875434/0daa2013e18aaa0a9468011bccf6ac9e.jpg

http://s6.picofile.com/file/8215557784/035.jpg
http://s6.picofile.com/file/8215875450/01b2953ef273ae55ff65acd8eac844eb.jpg


http://s3.picofile.com/file/8232727634/0d52bd756779692467e88a2559eacb77.jpghttp://s6.picofile.com/file/8233275950/My_life_without_me_ver2.jpg


http://s7.picofile.com/file/8233275968/0f1ddf5387cfbfd31303003237bd150a.jpg
http://s7.picofile.com/file/8239932100/Chicago_soundtrack_2002.jpg


http://bayanbox.ir/view/7411227102059334481/c0ef7cc625a38afcc2082ad931b4abd0.jpg


http://bayanbox.ir/view/2158269965458826347/1e48f876d83cfe8f5d4f323c22169ec9.jpghttp://bayanbox.ir/view/7014068731555075747/187303c68d20c613c66dc3d041ecbeba.jpghttp://bayanbox.ir/view/3976544771592803591/a1e9a9e2573ff007d1e34fb6e9e227c5-1.jpg


http://bayanbox.ir/view/1358036217057338437/b2bef2a599964a74b6523b7b69b96ec0.jpghttp://bayanbox.ir/view/295167622211559306/f951064f8ecc348b1aa0db212beb4d1e.jpg


 • before 2016
 1. The King's Speech - 2010 ‧ Drama film/History ‧ 1h 59m - IMDb: 8/10
 2. Black Swan - 2010 ‧ Mystery/Drama film ‧ 1h 50m - IMDb: 8/10
 3. Shutter Island - 2010 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 18m - IMDb: 8.1/10
 4. Inception - 2010 ‧ Fantasy/Mystery ‧ 2h 28m - IMDb: 8.8/10
 5. The Theory of Everything - 2014 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 3m - IMDb: 7.7/10
 6. The Shawshank Redemption - 1994 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 22m - IMDb: 9.3/10
 7. The Godfather - 1972 ‧ Drama film/Drama ‧ 2h 58m - IMDb: 9.2/10
 8. The Godfather Part II - 1974 ‧ Drama film/Drama ‧ 3h 20m - IMDb: 9/10
 9. The Godfather Part III - 1990 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 50m - IMDb: 7.6/10
 10. Finding Neverland - 2004 ‧ Drama film/Biography ‧ 1h 46m - IMDb: 7.8/10
 11. The Other Boleyn Girl - 2008 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 35m - IMDb: 6.7/10
 12. The Hunger Games - 2012 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 2h 22m - IMDb: 7.3/10
 13. Twilight - 2008 ‧ Fantasy/Drama ‧ 2h 2m - IMDb: 5.2/10
 14. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2001 ‧ Fantasy/Drama film ‧ 3h 48m - IMDb: 8.8/10
 15. The Lord of the Rings: The Two Towers - 2002 ‧ Fantasy/Drama film ‧ 3h 55m - IMDb: 8.7/10
 16. The Lord of the Rings: The Return of the King - 2003 ‧  Adventure/Drama/Fantasy film ‧ 3h 21m - IMDb: 8.9/10
 17. Interstellar - 2014 ‧ Mystery/Science fiction film ‧ 2h 49m - IMDb: 8.6/10
 18. Anna Karenina - 2012 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 10m - IMDb: 6.6/10
 19. A Dangerous Method - 2011 ‧ Drama film/Thriller ‧ 1h 39m - IMDb: 6.5/10
 20. Gone Girl - 2014 ‧ Mystery/Drama film ‧ 2h 29m - IMDb: 8.1/10
 21. The Rum Diary - 2011 ‧ Thriller/Drama ‧ 2 hours - IMDb: 6.2/10
 22. Night at the Museum - 2006 ‧ Fantasy/Action ‧ 1h 48m - IMDb: 6.4/10
 23. Closer - 2004 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 44m - IMDb: 7.3/10
 24. Sin City - 2005 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 27m - IMDb: 8.1/10
 25. Whiplash - 2014 ‧ Drama film/Music ‧ 1h 47m - IMDb: 8.5/10
 26. The Others - 2001 ‧ Fantasy/Thriller ‧ 1h 44m - IMDb: 7.6/10
 27. Amélie - 2001 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 9m - IMDb: 8.4/10
 28. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004 ‧ Science fiction film/Drama film ‧ 1h 48m - IMDb: 8.3/10
 29. The Conjuring - 2013 ‧ Horror ‧ 1h 52m - IMDb: 7.5/10
 30. Captain Phillips - 2013 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 14m - IMDb: 7.9/10
 31. Memento - 2000 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2 hours - IMDb: 8.5/10
 32. The Girl with the Dragon Tattoo - 2011 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 40m - IMDb: 7.8/10
 33. 12 Years a Slave - 2013 ‧ Drama film/History ‧ 2h 14m - IMDb: 8.1/10
 34. Saving Private Ryan - 1998 ‧ Drama film/Action ‧ 2h 50m - IMDb: 8.6/10
 35. Mona Lisa Smile - 2003 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 57m - IMDb: 6.4/10
 36. Good Will Hunting - 1997 ‧ Drama film/Indie film ‧ 2h 6m - IMDb: 8.3/10
 37. Fight Club - 1999 ‧ Drama film ‧ 2h 31m - IMDb: 8.8/10
 38. Forrest Gump - 1994 ‧ Comedy-drama/Drama ‧ 2h 22m - IMDb: 8.8/10
 39. Schindler's List - 1993 ‧ Drama film/History ‧ 3h 15m - IMDb: 8.9/10
 40. Les Misérables - 2012 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 40m - IMDb: 7.6/10
 41. Léon: The Professional - 1994 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 50m - IMDb: 8.6/10
 42. Mad Max: Fury Road - 2015 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 2 hours - IMDb: 8.1/10
 43. Elizabeth - 1998 ‧ Drama/History ‧ 2h 6m - IMDb: 7.5/10
 44. Spider-Man - 2002 ‧ Fantasy/Action ‧ 2h 1m - IMDb: 7.3/10
 45. Spider-Man 2 - 2004 ‧ Action/Adventure ‧ 2h 19m - IMDb: 7.3/10
 46. Spider-Man 3 - 2007 ‧ Science fiction film/Thriller ‧ 2h 19m - IMDb: 6.2/10
 47. The Amazing Spider-Man - 2012 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 2h 16m - IMDb: 7/10
 48. The Sixth Sense - 1999 ‧ Drama film/Thriller ‧ 1h 50m - IMDb: 8.1/10
 49. Up - 2009 ‧ Fantasy/Comedy-drama ‧ 1h 41m - IMDb: 8.3/10
 50. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe - 2005 ‧ Fantasy/Adventure ‧ 2h 30m - IMDb: 6.9/10
 51. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian - 2008 ‧ Fantasy/Fantasy ‧ 2h 30m - IMDb: 6.6/10
 52. The Matrix - 1999 ‧ Fantasy/Action ‧ 2h 16m - IMDb: 8.7/10
 53. The Matrix Revolutions - 2003 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 9m - IMDb: 6.7/10

 54. Kung Fu Panda - 2008 ‧ Action/Adventure ‧ 1h 35m - IMDb: 7.6/10
 55. Kung Fu Panda 2 - 2011 ‧ Action/Adventure ‧ 1h 32m - IMDb: 7.3/10
 56. Charlie and the Chocolate Factory - 2005 ‧ Fantasy/Adventure ‧ 1h 55m - IMDb: 6.7/10
 57. The Dark Knight Rises - 2012 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 45m - IMDb: 8.5/10
 58. One Flew Over the Cuckoo's Nest - 1975 ‧ Drama film ‧ 2h 14m - IMDb: 8.7/10
 59. Mr. & Mrs. Smith - 2005 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 2m - IMDb: 6.5/10
 60. A Beautiful Mind - 2001 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 20m - IMDb: 8.2/10
 61. Catch Me If You Can - 2002 ‧ Drama/Biography ‧ 2h 21m - IMDb: 8/10
 62. Fantastic Four - 2005 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 1h 46m - IMDb: 5.7/10
 63. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer - 2007 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 1h 33m - IMDb: 5.6/10
 64. Hulk - 2003 ‧ Action/Adventure ‧ 2h 18m - IMDb: 5.7/10
 65. The Ring - 2002 ‧ Thriller/Mystery ‧ 2h 25m - IMDb: 7.1/10
 66. The Curious Case of Benjamin Button - 2008 ‧ Drama/Romance  - IMDb: 7.8/10
 67. Gladiator - 2000 ‧ Drama film/Action ‧ 2h 51m - IMDb: 8.5/10
 68. Troy - 2004 ‧ Peplum/Action ‧ 3h 16m - IMDb: 7.2/10
 69. Seven - 1995 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 8m - IMDb: 8.6/10
 70. Inglourious Basterds - 2009 ‧ Drama film/Action ‧ 2h 34m - IMDb: 8.3/10
 71. The Departed - 2006 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 31m - IMDb: 8.5/10
 72. Django Unchained - 2012 ‧ Drama film/Blaxploitation ‧ 2h 45m - IMDb: 8.5/10
 73. The Green Mile - 1999 ‧ Fantasy/Crime film ‧ 3h 9m - IMDb: 8.5/10
 74. Insomnia - 2002 ‧ Mystery/Thriller ‧ 1h 58m - IMDb: 7.2/10
 75. What Dreams May Come - 1998 ‧ Fantasy/Drama ‧ 1h 56m - IMDb: 7/10
 76. Jumanji - 1995 ‧ Fantasy/Thriller ‧ 1h 44m - IMDb: 6.9/10
 77. Death Race - 2008 ‧ Thriller/Sport ‧ 1h 51m - IMDb: 6.4/10
 78. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl - 2003 ‧ Fantasy/Action ‧ 2h 23m - IMDb: 8.1/10
 79. Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest 2006 - Gore Verbinski - Fantasy/Action ‧ 2h 31m 7.3/10IMDb
 80. Pirates of the Caribbean: At World's End 2007 - Gore Verbinski - Fantasy/Action ‧ 2h 49m 7.1/10IMDb
 81. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 2011 - Rob Marshall - Fantasy/Action ‧ 2h 17m 6.7/10IMDb
 82. The Prestige - 2006 ‧ Science fiction film/Drama film ‧ 2h 10m - IMDb: 8.5/10
 83. Casablanca - 1942 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 42m - IMDb: 8.6/10
 84. Toy Story -  1995 - John Lasseter Fantasy/Adventure ‧ 1h 21m -  8.3/10 IMDb
 85. Toy Story 2 -  1999 - John Lasseter - Fantasy/Adventure ‧ 1h 35m -  7.9/10 IMDb
 86. Toy Story 3 - 2010 ‧ Fantasy/Comedy-drama ‧ 1h 49m - IMDb: 8.3/10
 87. The Silence of the Lambs - 1991 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 18m - IMDb: 8.6/10

2016


 • Winter
 1.     **        چریکه تارا (1957) - بهرام بیضایی
 2.  مرگ یزدگرد - بهرام بیضایی               ***
 3. ماهی ها عاشق می شوند - علی رفیعی     **
 4. Dr-Strangelove     ****
 5. Transcendence - 2014 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 9m - IMDb: 6.3/10
 6. Chicago               ****
 7. Smiles of a Summer Night (1955) - Ingmar Bergman   **
 8. Fight Club - David Fincher         *****
 9. Room - 2015 - Lenny Abrahamson - Drama film/Thriller ‧ 1h 58m - IMDb: 8.2/10 
 10. Requiem for a Dream.2000        ****


 • Spring
 1. Wild (2014)  - Director: Jean-Marc Vallée    ****
 2. Paths of glory -  Stanley Kubrick                 ***
 3. The.Hangover.2009                                  **
 4. Anger Managment - 2003                          ***
 5. A Clockwork Orange                                 ***
 6. Coffee and Cigarettes - 2003                     ***
 7. Death & love - Wooddy Allen                     **
 8. 10Things I Hate About You - 1999              ****
 9. The Revenant - 2015 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 36m - IMDb: 8.1/10
 10. A Few Good Men 1992                               ***
 11. Pulp Fiction - 1994 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 58m - IMDb: 8.9/10
 12. Edward Scissorhands                                  ***
 13. The Tenant.1976                                        **
 14. Blue-Is-the-Warmest-Color-2013                  **
 15. House of Cards - S1  ( Serial )                     *****
 16. Midnight.Cowboy.1969                                **
 17. The Lobster - 2015 ‧ Science fiction film/Drama film ‧ 1h 59m - IMDb: 7.1/10


 • Summer
 1. 12 Angry Men - 1957 ‧ Drama film/Drama ‧ 1h 36m - IMDb: 8.9/10
 2. ابد و یک روز - سعید روستایی                          ****
 3. 3-10 to Yuma (2007)                                   ***
 4. Dancer in the Dark                                      *
 5. Mad.Max.Fury.Road.2015                             ***
 6. 17 Again                                                     **
 7. Dogtooth.2009                                            ***
 8. This Boys Life.1993                                      **
 9. Artificial Intelligence                                     *
 10. Dead Poets Society - 1989 ‧ Drama film/Teen film ‧ 2h 9m - IMDb: 8/10
 11. the.Descendants.2011                                  **
 12. Repulsion-1965                                           **
 13. Children of the Corn 1984                             *
 14. Jessabelle                                                   **
 15. Wolf Children                                               ****
 16. Goodfellas - 1990 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 28m - IMDb: 8.7/10
 17. Rear Window - 1954 ‧ Thriller/Action ‧ 1h 55m - IMDb: 8.5/10
 18. Avengers: Age of Ultron - 2015 ‧ Science fiction film/Action ‧ 2h 22m - IMDb: 7.5/10
 19. ایستاده در غبار                                               **
 20. Meet Joe Black 1998                                      **
 21. Captain Phillips - 2013 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 14m - IMDb: 7.9/10
 22. Drive - 2011 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 35m - IMDb: 7.8/10
 23. Training Day                                                  ***
 24. Girl Interrupted 1999                                      ***
 25. The Seventh Seal (1957)                                 ****
 26. On The Waterfront 1954                                 ***
 27. 500 Days of Summer 2009                              ****
 28. نفس عمیق                                                     ***
 29. Jules and Jim -1962                                        ***
 30. The Hills Have Eyes I  2006                              ***
 31. The Hills Have Eyes II 2007                              *
 32. Camp X-Ray 2014                                            ***
 33. The Orphanage 2007                                             **
 34. Hide & Seek                                                          *
 35. Hollywood ending                                                  **
 36. The Usual Suspects - 1995 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 48m - IMDb: 8.6/10
 37. Agha Yusef                                                           ****
 38. The Great Gatsby                                                  ****
 39. The Sea Inside                                                      *****
 40. Le.Samourai.1967                                                  ***
 41. گاو                                                                        ****
 42. خانه ای روی آب - بهمن فرمان آرا                                 ***
 43. بارکد - مصطفی کیایی                                               ***
 44. The.Purge.2013                                                      ***
 45. The.Lake.House.2006                                              ***
 46. The King Of Comedy                                                ***
 47. Salo Or The 120 Days Of Sodom 1975                       ***
 48. Tinker Tailor Soldier Spy - 2011 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 7m - IMDb: 7.1/10
 49. Before Sunrise (1995)                                              *****
 50. Before Sunset 2004                                                 *****
 51. Before.Midnight.2013                                               *****
 52. Le Trou                                                                   ****
 53. خاموشی                                                                 *
 54. نقش نگار                                                                 **
 55. Sweeney Todd                                                   ***
 56. Unfaithful.2002                                                  ***
 57. 13- هومن سیدی                                                 ***
 58. ماهی و گربه - شهرام مکری                                   ***
 59. Birdman - 2014 ‧ Drama film/Comedy ‧ 1h 59m - IMDb: 7.8/10


 • Autumn
 1. Dogville 2003 - Lars von Trier - Crime film/Drama film ‧ 2h 59m 8.1/10 IMDb
 2. Marvin's Room - Jerry Zaks - 1996 ‧ Drama ‧ 1h 39m 6.7/10 IMDb
 3. The.Hunt.2012                                                          ***
 4. لانتوری - رضا درمیشیان                                                ***
 5. سام و نرگس - ایرج قادری                                             *
 6. لاک پشت ها پرواز میکنند - بهمن قبادی                            ***
 7. Awakenings (1990)                                                     ***
 8. The Perks of Being a Wallflower 2012                            ***
 9. Funny.Games.1997                                                      ****
 10. When Marnie Was There (2014)                                    ***
 11. Borgman 2013 - Alex van Warmerdam - Drama film/Thriller ‧ 1h 58m 6.8/10 IMDb
 12. Atonement 2007 - Joe Wright -  Drama/Romance ‧ 2h 10m 7.8/10 IMDb
 13. Princess Mononoke 1997 - Hayao Miyazaki - Fantasy/Drama film ‧ 2h 15m 8.4/10 IMDb
 14. Spirited Away 2001- Hayao Miyazaki - Fantasy/Mystery ‧ 2h 5m 8.6/10IMDb
 15. Howl's Moving Castle 2004 - Hayao Miyazaki - Fantasy/Drama film- 1h 59m 8.2/10 IMDb
 16. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days - Cristian Mungiu - 2007 ‧ Drama film ‧ 1h 53m - 7.9/10 
 17. Match Point - Woody Allen - 2005 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 6m - IMDb : 7.7/10
 18. Captain Fantastic -Matt Ross - 2016 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 58m - 8/10 IMDb
 19. Hamoun - Dariush Mehrjui  - 1990 ‧ Drama film ‧ 2h 2m - 8.2/10 · IMDb
 20. Days of Being Wild - Wong Kar-wai - 1990 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 40m - 7.6/10 
 21. Swiss Army Man - Daniel Kwan, Daniel Scheinert - 2016-  Fantasy/Drama film - 7.1/10 
 22. Sianor (2016) - Behrouz Shoaybi  Drama, Romance, Thriller
 23. The Imitation Game - 2014 ‧ Drama film/Thriller ‧ 1h 54m - IMDb: 8.1/10
 24. Polytechnique 2009 - Denis Villeneuve - Drama/History ‧ 1h 17m 7.3/10 IMDb
 25. White Nights 1957 - Luchino Visconti Drama film/Melodrama ‧ 1h 47m 7.8/10IMDb


 • 2017


 • Winter

 1. Dawn of the Planet of the Apes 2014 - Matt Reeves - Drama film/Thriller ‧ 2h 11m - 7.6/10IMDb
 2. Sinister 2012 - Scott Derrickson - Thriller/Mystery ‧ 1h 50m Like Dislike 6.8/10IMDb
 3. The Equalizer 2014 - Antoine Fuqua - Thriller/Crime ‧ 2h 12m - 7.2/10IMDb
 4. 3-Iron 2004 - Kim Ki-duk - Drama film/Romance ‧ 1h 35m - 8.1/10IMDb
 5. Enemy 2013 - Denis Villeneuve - Thriller/Mystery ‧ 1h 35m -6.9/10IMDb
 6. Daughter 2016 - Reza Mirkarimi - Drama film - 6.3/10 · IMDb
 7. Kheili dour, kheili nazdik (2005) -   - 2h 8min | Drama
 8. Emrouz (2014) -   - 1h 28min | Drama
 9. A Cube of Sugar 2011-  - Drama/Comedy ‧ 1h 56m Like Dislike 7.4/10 · IMDb
 10. Mommy 2014 - Xavier Dolan - Drama film/Coming-of-age story ‧ 2h 20m - 8.1/10IMDb
 11. Spring, Summer, Fall, Winter..and Spring 2003  - Kim Ki-duk - Drama film 1h 46m - 8.1/10IMDb
 12. If I Stay 2014 ‧ Drama/Romance -  R. J. Cutler 1h 46m 6.8/10IMDbThe Road Within 2014- Gren Wells - Drama film/Comedy ‧ 1h 41m - 7.1/10IMDb • Serial
 1. Breaking Bad                                                          *****
 2. Lost                                                                       ***
 3. How I Me Your Mother                                       ****
 4. House of Cards (S1)                                           *****
 5. Game of thrones ( S 1-5)                                    ****
 6. Death Note (Anime)                                           ***
 7. Rick & Morty ( S 1&2)                                         ****
 8. Six feet Under                                                        
 9. Black Mirror (S 1)                                               ****
 • Documentary
 1. Expelled: No Intelligence Allowed                            **
 2. First Case Second Case - Abbas Kiarostami               ***

 • Director


 1. 3-Iron 2004 - Kim Ki-duk - Drama film/Romance ‧ 1h 35m - 8.1/10IMDb
 2. Spring, Summer, Fall, Winter..and Spring 2003  - Kim Ki-duk - Drama film 1h 46m - 8.1/10IMDb 1. Daughter 2016 - Reza Mirkarimi - Drama film - 6.3/10 · IMDb
 2. Kheili dour, kheili nazdik (2005) -   - 2h 8min | Drama
 3. Emrouz (2014) -   - 1h 28min | Drama
 4. A Cube of Sugar 2011-  - Drama/Comedy ‧ 1h 56m Like Dislike 7.4/10 · IMDb

نظرات  (۱)

چه خفن تر این صفحه !
پاسخ:
:)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">