دچــآر باید بود..

من در عشق ایستاده ام...نه افتاده در عشق...

دچــآر باید بود..

من در عشق ایستاده ام...نه افتاده در عشق...http://s3.picofile.com/file/8216051518/6d11da0cf9b17e3ab5bed1e49f80b060.jpg
http://s3.picofile.com/file/8215875526/77c9bd2b238f9c5d2f548e83803fe2c4.jpghttp://s3.picofile.com/file/8215875700/ead2f2e52bcffd98dfc37280c1fbad7b.jpghttp://s3.picofile.com/file/8215875668/c1ab2284d2c1c082d00653f81dc098e8.jpg
http://bayanbox.ir/view/8593040004549283945/172ef37977183147fd9b3d821416f8b9.jpghttp://s3.picofile.com/file/8215557800/29358_gf.jpghttp://s6.picofile.com/file/8215558542/dddd_Small_.jpeg
http://s6.picofile.com/file/8209010442/32bf388285e1b9a49476e97067381ff1.jpg
http://s6.picofile.com/file/8215875434/0daa2013e18aaa0a9468011bccf6ac9e.jpg

http://s6.picofile.com/file/8215557784/035.jpg
http://s6.picofile.com/file/8215875450/01b2953ef273ae55ff65acd8eac844eb.jpg


http://s3.picofile.com/file/8232727634/0d52bd756779692467e88a2559eacb77.jpghttp://s6.picofile.com/file/8233275950/My_life_without_me_ver2.jpg


http://s7.picofile.com/file/8233275968/0f1ddf5387cfbfd31303003237bd150a.jpghttp://bayanbox.ir/view/7501163170469764839/474995a755380b889b6fdc738dd2dd6c.jpghttp://s7.picofile.com/file/8239932100/Chicago_soundtrack_2002.jpg


http://bayanbox.ir/view/7411227102059334481/c0ef7cc625a38afcc2082ad931b4abd0.jpg


http://bayanbox.ir/view/2158269965458826347/1e48f876d83cfe8f5d4f323c22169ec9.jpghttp://bayanbox.ir/view/7014068731555075747/187303c68d20c613c66dc3d041ecbeba.jpghttp://bayanbox.ir/view/3976544771592803591/a1e9a9e2573ff007d1e34fb6e9e227c5-1.jpg


http://bayanbox.ir/view/1358036217057338437/b2bef2a599964a74b6523b7b69b96ec0.jpghttp://bayanbox.ir/view/295167622211559306/f951064f8ecc348b1aa0db212beb4d1e.jpg


 • before 2016
 1. The King's Speech - 2010 ‧ Drama film/History ‧ 1h 59m - IMDb: 8/10
 2. Black Swan - 2010 ‧ Mystery/Drama film ‧ 1h 50m - IMDb: 8/10
 3. Shutter Island - 2010 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 18m - IMDb: 8.1/10
 4. Inception - 2010 ‧ Fantasy/Mystery ‧ 2h 28m - IMDb: 8.8/10
 5. The Theory of Everything - 2014 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 3m - IMDb: 7.7/10
 6. The Shawshank Redemption - 1994 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 22m - IMDb: 9.3/10
 7. The Godfather -Francis Ford Coppola -1972 ‧ Drama film/Drama 2h 58m-IMDb: 9.2/10
 8. The Godfather Part II -Francis Ford Coppola -1974 ‧ Drama film/Drama  3h 20m 9/10
 9. The Godfather Part III-Francis Ford Coppola-1990 Drama film/Thriller 2h 50m 7.6/10
 10. Finding Neverland - 2004 ‧ Drama film/Biography ‧ 1h 46m - IMDb: 7.8/10
 11. The Hunger Games - 2012 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 2h 22m - IMDb: 7.3/10
 12. Twilight - 2008 ‧ Fantasy/Drama ‧ 2h 2m - IMDb: 5.2/10
 13. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2001 ‧ Fantasy/Drama film ‧ 3h 48m - IMDb: 8.8/10
 14. The Lord of the Rings:The Two Towers - 2002 ‧ Fantasy/Drama film ‧ 3h 55m  8.7/10
 15. The Lord of the Rings:The Return of the King - 2003 ‧  Adventure/Drama/Fantasy 3h21m  8.9/10
 16. Interstellar - 2014 ‧ Mystery/Science fiction film ‧ 2h 49m - IMDb: 8.6/10
 17. Anna Karenina - 2012 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 10m - IMDb: 6.6/10
 18. A Dangerous Method - 2011 ‧ Drama film/Thriller ‧ 1h 39m - IMDb: 6.5/10
 19. Gone Girl - 2014 ‧ Mystery/Drama film ‧ 2h 29m - IMDb: 8.1/10
 20. The Rum Diary - 2011 ‧ Thriller/Drama ‧ 2 hours - IMDb: 6.2/10
 21. Night at the Museum - 2006 ‧ Fantasy/Action ‧ 1h 48m - IMDb: 6.4/10
 22. Closer - 2004 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 44m - IMDb: 7.3/10
 23. Sin City - 2005 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 27m - IMDb: 8.1/10
 24. Whiplash - 2014 ‧ Drama film/Music ‧ 1h 47m - IMDb: 8.5/10
 25. The Others - 2001 ‧ Fantasy/Thriller ‧ 1h 44m - IMDb: 7.6/10
 26. Amélie - 2001 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 9m - IMDb: 8.4/10
 27. Eternal Sunshine of the Spotless Mind - 2004  Science fiction/Drama 1h48m 8.3/10
 28. The Conjuring - 2013 ‧ Horror ‧ 1h 52m - IMDb: 7.5/10
 29. Captain Phillips - 2013 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 14m - IMDb: 7.9/10
 30. Memento - 2000 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2 hours - IMDb: 8.5/10
 31. The Girl with the Dragon Tattoo - 2011 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 40m - IMDb: 7.8/10
 32. 12 Years a Slave - 2013 ‧ Drama film/History ‧ 2h 14m - IMDb: 8.1/10
 33. Saving Private Ryan - 1998 ‧ Drama film/Action ‧ 2h 50m - IMDb: 8.6/10
 34. Mona Lisa Smile - 2003 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 57m - IMDb: 6.4/10
 35. Good Will Hunting - 1997 ‧ Drama film/Indie film ‧ 2h 6m - IMDb: 8.3/10
 36. Fight Club - 1999 ‧ Drama film ‧ 2h 31m - IMDb: 8.8/10
 37. Forrest Gump - 1994 ‧ Comedy-drama/Drama ‧ 2h 22m - IMDb: 8.8/10
 38. Schindler's List - 1993 ‧ Drama film/History ‧ 3h 15m - IMDb: 8.9/10
 39. Les Misérables - 2012 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 40m - IMDb: 7.6/10
 40. Léon: The Professional - 1994 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 50m - IMDb: 8.6/10
 41. Mad Max: Fury Road - 2015 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 2 hours - IMDb: 8.1/10
 42. Elizabeth - 1998 ‧ Drama/History ‧ 2h 6m - IMDb: 7.5/10
 43. Spider-Man - 2002 ‧ Fantasy/Action ‧ 2h 1m - IMDb: 7.3/10
 44. Spider-Man 2 - 2004 ‧ Action/Adventure ‧ 2h 19m - IMDb: 7.3/10
 45. Spider-Man 3 - 2007 ‧ Science fiction film/Thriller ‧ 2h 19m - IMDb: 6.2/10
 46. The Amazing Spider-Man - 2012 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 2h 16m - IMDb: 7/10
 47. The Sixth Sense - 1999 ‧ Drama film/Thriller ‧ 1h 50m - IMDb: 8.1/10
 48. Up - 2009 ‧ Fantasy/Comedy-drama ‧ 1h 41m - IMDb: 8.3/10
 49. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe - 2005 ‧ Fantasy/Adventure ‧ 2h 30m - IMDb: 6.9/10
 50. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian - 2008 ‧ Fantasy/Fantasy ‧ 2h 30m - IMDb: 6.6/10
 51. The Matrix - 1999 ‧ Fantasy/Action ‧ 2h 16m - IMDb: 8.7/10
 52. The Matrix Revolutions - 2003 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 9m - IMDb: 6.7/10

 53. Kung Fu Panda - 2008 ‧ Action/Adventure ‧ 1h 35m - IMDb: 7.6/10
 54. Kung Fu Panda 2 - 2011 ‧ Action/Adventure ‧ 1h 32m - IMDb: 7.3/10
 55. Charlie and the Chocolate Factory - 2005 ‧ Fantasy/Adventure ‧ 1h 55m - IMDb: 6.7/10
 56. The Dark Knight Rises - 2012 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 45m - IMDb: 8.5/10
 57. One Flew Over the Cuckoo's Nest - 1975 ‧ Drama film ‧ 2h 14m - IMDb: 8.7/10
 58. Mr. & Mrs. Smith - 2005 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 2m - IMDb: 6.5/10
 59. A Beautiful Mind - 2001 ‧ Drama film/Romance ‧ 2h 20m - IMDb: 8.2/10
 60. Catch Me If You Can - 2002 ‧ Drama/Biography ‧ 2h 21m - IMDb: 8/10
 61. Fantastic Four - 2005 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 1h 46m - IMDb: 5.7/10
 62. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer - 2007 ‧ Fantasy/Science fiction film ‧ 1h 33m - IMDb: 5.6/10
 63. Hulk - 2003 ‧ Action/Adventure ‧ 2h 18m - IMDb: 5.7/10
 64. The Ring 2002 Gore Verbinski Thriller/Mystery ‧ 2h 25m  7.1/10IMDb
 65. The Curious Case of Benjamin Button - 2008 ‧ Drama/Romance  - IMDb: 7.8/10
 66. Gladiator - 2000 ‧ Drama film/Action ‧ 2h 51m - IMDb: 8.5/10
 67. Troy - 2004 ‧ Peplum/Action ‧ 3h 16m - IMDb: 7.2/10
 68. Seven - 1995 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 8m - IMDb: 8.6/10
 69. Inglourious Basterds - 2009 ‧ Drama film/Action ‧ 2h 34m - IMDb: 8.3/10
 70. The Departed - 2006 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 31m - IMDb: 8.5/10
 71. Django Unchained - 2012 ‧ Drama film/Blaxploitation ‧ 2h 45m - IMDb: 8.5/10
 72. The Green Mile - 1999 ‧ Fantasy/Crime film ‧ 3h 9m - IMDb: 8.5/10
 73. Insomnia - 2002 ‧ Mystery/Thriller ‧ 1h 58m - IMDb: 7.2/10
 74. What Dreams May Come - 1998 ‧ Fantasy/Drama ‧ 1h 56m - IMDb: 7/10
 75. Jumanji - 1995 ‧ Fantasy/Thriller ‧ 1h 44m - IMDb: 6.9/10
 76. Death Race - 2008 ‧ Thriller/Sport ‧ 1h 51m - IMDb: 6.4/10
 77. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl - 2003 ‧ Fantasy/Action ‧ 2h 23m - IMDb: 8.1/10
 78. Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest 2006 - Gore Verbinski - Fantasy/Action ‧ 2h 31m 7.3/10IMDb
 79. Pirates of the Caribbean: At World's End 2007 - Gore Verbinski - Fantasy/Action ‧ 2h 49m 7.1/10IMDb
 80. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 2011 - Rob Marshall - Fantasy/Action ‧ 2h 17m 6.7/10IMDb
 81. The Prestige - 2006 ‧ Science fiction film/Drama film ‧ 2h 10m - IMDb: 8.5/10
 82. Casablanca - 1942 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 42m - IMDb: 8.6/10
 83. Toy Story -  1995 - John Lasseter Fantasy/Adventure ‧ 1h 21m -  8.3/10 IMDb
 84. Toy Story 2 -  1999 - John Lasseter - Fantasy/Adventure ‧ 1h 35m -  7.9/10 IMDb
 85. Toy Story 3 - 2010 ‧ Fantasy/Comedy-drama ‧ 1h 49m - IMDb: 8.3/10
 86. The Silence of the Lambs - 1991 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 18m - IMDb: 8.6/10
 87. Crazy Rook 2014 Abolhassan Davoodi Drama film ‧ 1h 55m 6.8/10 · IMDb
 88. The Exorcist 1973 ‧ Horror ‧ 2h 12m  8/10 IMDb

2016


 • Winter
 1. Ballad of Tara 1979 Bahram Beyzai Drama 7.3/10 IMDb 
 2. ماهی ها عاشق می شوند - علی رفیعی     **
 3. Dr-Strangelove     ****
 4. Transcendence - 2014 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 9m - IMDb: 6.3/10
 5. Chicago               ****
 6. Smiles of a Summer Night (1955) - Ingmar Bergman   **
 7. Fight Club - David Fincher         *****
 8. Room - 2015 - Lenny Abrahamson - Drama film/Thriller ‧ 1h 58m - IMDb: 8.2/10 
 9. Requiem for a Dream.2000        ****


 • Spring
 1. Wild (2014)  - Director: Jean-Marc Vallée    ****
 2. Paths of glory -  Stanley Kubrick                 ***
 3. The.Hangover.2009                                  **
 4. Anger Managment - 2003                          ***
 5. A Clockwork Orange                                 ***
 6. Coffee and Cigarettes - 2003                     ***
 7. Death & love - Wooddy Allen                     **
 8. 10Things I Hate About You - 1999              ****
 9. The Revenant - 2015 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 36m - IMDb: 8.1/10
 10. A Few Good Men 1992                               ***
 11. Pulp Fiction - 1994 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 58m - IMDb: 8.9/10
 12. Edward Scissorhands                                  ***
 13. The Tenant.1976                                        **
 14. Blue-Is-the-Warmest-Color-2013                  **
 15. House of Cards - S1  ( Serial )                     *****
 16. Midnight.Cowboy.1969                                **
 17. The Lobster - 2015 ‧ Science fiction film/Drama film ‧ 1h 59m - IMDb: 7.1/10


 • Summer
 1. 12 Angry Men - 1957 ‧ Drama film/Drama ‧ 1h 36m - IMDb: 8.9/10
 2. Abad va Yek Rooz 2016 Saeed Roustaei Drama film ‧ 1h 55m Like Dislike 8.4/10 · IMDb
 3. Bodyguard 2016 Ebrahim Hatamikia 6.5/10 · IMDb
 4. 3-10 to Yuma (2007)                                   ***
 5. Dancer in the Dark                                      *
 6. Mad.Max.Fury.Road.2015                             ***
 7. 17 Again                                                     **
 8. Dogtooth.2009                                            ***
 9. This Boys Life.1993                                      **
 10. Artificial Intelligence                                     *
 11. Dead Poets Society - 1989 ‧ Drama film/Teen film ‧ 2h 9m - IMDb: 8/10
 12. the.Descendants.2011                                  **
 13. Repulsion-1965                                           **
 14. Children of the Corn 1984                             *
 15. Jessabelle                                                   **
 16. Wolf Children                                               ****
 17. Goodfellas - 1990 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 28m - IMDb: 8.7/10
 18. Rear Window - 1954 ‧ Thriller/Action ‧ 1h 55m - IMDb: 8.5/10
 19. Avengers: Age of Ultron - 2015 ‧ Science fiction film/Action ‧ 2h 22m - IMDb: 7.5/10
 20. Standing in the Dust - Movie
 21. Meet Joe Black 1998                                      **
 22. Captain Phillips - 2013 ‧ Thriller/Drama ‧ 2h 14m - IMDb: 7.9/10
 23. Drive - 2011 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 35m - IMDb: 7.8/10
 24. Training Day                                                  ***
 25. Girl Interrupted 1999                                      ***
 26. The Seventh Seal (1957)                                 ****
 27. On The Waterfront 1954                                 ***
 28. 500 Days of Summer 2009                              ****
 29. نفس عمیق                                                     ***
 30. Jules and Jim -1962                                        ***
 31. The Hills Have Eyes I  2006                              ***
 32. The Hills Have Eyes II 2007                              *
 33. Camp X-Ray 2014                                            ***
 34. The Orphanage 2007                                             **
 35. Hide & Seek                                                          *
 36. Hollywood ending                                                  **
 37. The Usual Suspects - 1995 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 48m - IMDb: 8.6/10
 38. Agha Yusef                                                           ****
 39. The Great Gatsby                                                  ****
 40. The Sea Inside                                                      *****
 41. Le.Samourai.1967                                                  ***
 42. گاو                                                                        ****
 43. خانه ای روی آب - بهمن فرمان آرا                                 ***
 44. Barcode 2016 Mostafa Kiayee Thriller/Comedy ‧ 1h 38m Like Dislike 5.8/10 · IMDb
 45. The.Purge.2013                                                      ***
 46. The.Lake.House.2006                                              ***
 47. The King Of Comedy                                                ***
 48. Salo Or The 120 Days Of Sodom 1975                       ***
 49. Tinker Tailor Soldier Spy - 2011 ‧ Drama film/Thriller ‧ 2h 7m - IMDb: 7.1/10
 50. Before Sunrise (1995)                                              *****
 51. Before Sunset 2004                                                 *****
 52. Before.Midnight.2013                                               *****
 53. Le Trou                                                                   ****
 54. Naghsh e Negar (2014) 
 55. Sweeney Todd                                                   ***
 56. Unfaithful 2002 ‧ Romance/Erotic thriller ‧ 2h 5m Like Dislike 6.7/10IMDb
 57. 13 2014 Houman Seyyedi Drama film ‧ 1h 34m Like Dislike 6.5/10 · IMDb
 58. Thirteen 2003 Catherine Hardwicke Drama film/Biography ‧ 1h 40m  6.8/10IMDb
 59. Fish & Cat 2013 Shahram Mokri Drama film/Thriller ‧ 2h 14m Like Dislike 7.6/10IMDb
 60. Birdman - 2014 ‧ Drama film/Comedy ‧ 1h 59m - IMDb: 7.8/10


 • Autumn
 1. Dogville 2003 - Lars von Trier - Crime film/Drama film ‧ 2h 59m 8.1/10 IMDb
 2. Marvin's Room - Jerry Zaks - 1996 ‧ Drama ‧ 1h 39m 6.7/10 IMDb
 3. The Hunt 2012 Thomas Vinterberg Drama ‧ 1h 55m  8.3/10IMDb
 4. Lantouri 2016  - Reza Dormishian -Drama film/Romance ‧ 2 hours - 6.8/10IMDb
 5. Sam o Nargess 2000 - Iraj Ghaderi - Drama - 3.7/10 · IMDb
 6. Turtles Can Fly 2004 Bahman Ghobadi Drama film/War ‧ 1h 38m - 8.1/10IMDb
 7. Awakenings 1990 Penny Marshall Drama/Biography ‧ 2h 1m  7.8/10IMDb
 8. The Perks of Being a Wallflower Stephen Chbosky 2012 ‧ Drama/Comedy ‧ 1h 45m 8/10
 9. Funny Games 1997 Michael Haneke Drama film/Thriller ‧ 1h 51m 7.6/10IMDb
 10. When Marnie Was There 2014 Hiromasa Yonebayashi Mystery/Drama 1h43m7.8/10
 11. Borgman 2013 - Alex van Warmerdam - Drama film/Thriller ‧ 1h 58m 6.8/10 IMDb
 12. Atonement 2007 - Joe Wright -  Drama/Romance ‧ 2h 10m 7.8/10 IMDb
 13. Princess Mononoke 1997 - Hayao Miyazaki - Fantasy/Drama film ‧ 2h 15m 8.4/10 IMDb
 14. Spirited Away 2001- Hayao Miyazaki - Fantasy/Mystery ‧ 2h 5m 8.6/10IMDb
 15. Howl's Moving Castle 2004 - Hayao Miyazaki - Fantasy/Drama film- 1h 59m 8.2/10 IMDb
 16. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days - Cristian Mungiu - 2007 ‧ Drama film ‧ 1h 53m - 7.9/10 
 17. Match Point - Woody Allen - 2005 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 6m - IMDb : 7.7/10
 18. Captain Fantastic -Matt Ross - 2016 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 58m - 8/10 IMDb
 19. Hamoun - Dariush Mehrjui  - 1990 ‧ Drama film ‧ 2h 2m - 8.2/10 · IMDb
 20. Days of Being Wild - Wong Kar-wai - 1990 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 40m - 7.6/10 
 21. Swiss Army Man - Daniel Kwan, Daniel Scheinert - 2016-  Fantasy/Drama film - 7.1/10 
 22. Sianor (2016) - Behrouz Shoaybi  Drama, Romance, Thriller
 23. A Monster in Paris 2011 Bibo Bergeron Fantasy/Adventure ‧ 1h 30m 6.8/10IMDb
 24. The Imitation Game - 2014 ‧ Drama film/Thriller ‧ 1h 54m - IMDb: 8.1/10
 25. Polytechnique 2009 - Denis Villeneuve - Drama/History ‧ 1h 17m 7.3/10 IMDb
 26. White Nights 1957 - Luchino Visconti Drama film/Melodrama ‧ 1h 47m 7.8/10IMDb


 • 2017


 • Winter

 1. Dawn of the Planet of the Apes 2014-Matt Reeves-Drama film/Thriller-2h 11m -7.6/10
 2. Sinister 2012 - Scott Derrickson - Thriller/Mystery ‧ 1h 50m - 6.8/10IMDb
 3. The Equalizer 2014 - Antoine Fuqua - Thriller/Crime ‧ 2h 12m - 7.2/10IMDb
 4. 3-Iron 2004 - Kim Ki-duk - Drama film/Romance ‧ 1h 35m - 8.1/10IMDb
 5. Four Nights of a Dreamer 1971 Robert Bresson Drama film/Romance 1h 27m 7.6/10
 6. Enemy 2013 - Denis Villeneuve - Thriller/Mystery ‧ 1h 35m -6.9/10IMDb
 7. Daughter 2016 - Reza Mirkarimi - Drama film - 6.3/10 · IMDb
 8. Mommy 2014 - Xavier Dolan - Drama film/Coming-of-age story ‧ 2h 20m - 8.1/10IMDb
 9. Spring, Summer, Fall,Winter..and Spring 2003- Kim Ki-duk - Drama film 1h 46m -8.1/10
 10. If I Stay 2014 ‧ Drama/Romance -  R. J. Cutler 1h 46m 6.8/10IMDb
 11. Samaritan Girl 2004  - Kim Ki-duk - Drama film ‧ 1h 37m  - 7.2/10IMDb
 12. The Secret Garden 1993 -  Agnieszka Holland - Fantasy/Drama ‧ 1h 46m -  7.3/10IMDb
 13. Pi 1998 - Darren Aronofsky - Thriller/Science Fiction ‧ 1h 25m Like Dislike 7.5/10IMDb
 14. Requiem for a Dream 2000 - Darren Aronofsky - Drama film ‧ 1h 42m - 8.4/10IMDb
 15. Sausage Party 2016 - Conrad Vernon, Greg Tiernan Fantasy/Adventure -1h 29m -6.4/10
 16. A Room with a View 1985 James Ivory Drama film/Romance ‧ 1h 57m 7.4/10IMDb
 17. Focus 2015 Glenn Ficarra, John Requa Crime film/Drama film ‧ 1h 45m 6.6/10IMDb
 18. Trumbo 2015 Jay Roach Crime film/Drama film ‧ 2h 4m Like Dislike 7.5/10IMDb
 19. Savages 2012 Oliver Stone Crime film/Drama film ‧ 2h 11m 6.5/10IMDb
 20. The Fountain 2006 Darren Aronofsky Science fiction film/Romance 1h36m 7.3/10
 21. Noah 2014  Darren Aronofsky Fantasy/Drama ‧ 2h 19m  5.8/10IMDb
 22. In Time 2011 Andrew Niccol Thriller/Action ‧ 1h 49m  6.7/10IMDb
 23. Black Swan 2010 Darren Aronofsky Mystery/Drama film ‧ 1h 48m  8/10IMDb
 24. Limitless 2011 Neil Burger Thriller/Mystery ‧ 1h 45m  7.4/10IMDb
 25. The Bow 2005 Kim Ki-duk Drama film/Romance ‧ 1h 30m  7.2/10 · IMDb
 26. Zorba the Greek 1964 Michael Cacoyannis Drama/Adventure ‧ 2h 22m  7.8/10IMDb
 27. Hotel Transylvania 2012 Genndy Tartakovsky Fantasy/Comedy ‧ 1h 32m  7.1/10IMDb
 28. Sweet November 2001 Pat O'Connor Drama/Romance ‧ 2 hours 6.7/10IMDb
 29. That Obscure Object of Desire 1977 Luis Buñuel Drama film/Romance ‧ 1h 45m  8/10
 30. Rango 2011 Gore Verbinski Adventure/Comedy ‧ 1h 51m 7.2/10IMDb
 31. Out of Sight 1998 Steven Soderbergh Drama film/Thriller ‧ 2h 3m 7/10IMDb
 32. Hannah and Her Sisters 1986 Woody Allen Drama film/Comedy-drama ‧ 1h 47m  8/10


the Man Who Shot Liberty Valance 1962 John Ford Western ‧ 2h 4m  8.1/10IMDb

The Road Within 2014- Gren Wells - Drama film/Comedy ‧ 1h 41m - 7.1/10IMDb

The Last Picture Show 1971 Peter Bogdanovich Drama film ‧ 1h 58m Like Dislike 8.1/10 IMDb


 • Animation
 1. Hotel Transylvania 2012 Genndy Tartakovsky Fantasy/Comedy ‧ 1h 32m  7.1/10IMDb
 2. Rango 2011 Gore Verbinski Adventure/Comedy ‧ 1h 51m Like Dislike 7.2/10IMDb


 • Serial
 1. Breaking Bad - Rian Johnson, Vince Gilligan -American drama series  9.5/10IMDb
 2. Lost - 2004–2010 - American television series  -  8.4/10IMDb
 3. How I Met Your Mother- 2005–2014 - American sitcom - 8.4/10IMDb
 4. House of Cards -  American drama series -  9/10IMDb
 5. Game of Thrones -  American drama series - 9.5/10IMDb
 6. Death Note:  (TV Series 2006–2007) - IMDb dating : 9/10
 7. Rick and Morty  - American sitcom - 9.3/10IMDb
 8. Six Feet Under - Alan Ball - American drama series  -  8.8/10IMDb
 9. Black Mirror  - British television series - 8.9/10IMDb
 • Documentary
 1. Expelled : No Intelligence Allowed 2008 ‧ Documentary ‧ 1h 37m - 3.7/10IMDb
 2. First Case, Second Case 1979 - Abbas Kiarostami - Documentary ‧ 53 mins 7.9/10IMDb

 • Director


 1. 3-Iron 2004 - Kim Ki-duk - Drama film/Romance ‧ 1h 35m - 8.1/10IMDb
 2. Spring, Summer, Fall,Winter..and Spring 2003- Kim Ki-duk - Drama film 1h 46m -8.1/10
 3. Samaritan Girl 2004  - Kim Ki-duk - Drama film ‧ 1h 37m  - 7.2/10IMDb
 4. The Bow 2005 Kim Ki-duk Drama film/Romance ‧ 1h 30m Like Dislike 7.2/10 · IMDb

 1. Pi 1998 - Darren Aronofsky - Thriller/Science Fiction ‧ 1h 25m Like Dislike 7.5/10IMDb
 2. Requiem for a Dream 2000 - Darren Aronofsky - Drama film ‧ 1h 42m - 8.4/10IMDb
 3. The Fountain 2006 Darren Aronofsky Science fiction film/Romance 1h36m 7.3/10
 4. The Wrestler 2008 ‧ Sport/Drama ‧ 1h 55m Like Dislike 7.9/10 IMDb
 5. Black Swan 2010 Darren Aronofsky Mystery/Drama film ‧ 1h 48m  8/10IMDb
 6. Noah 2014  Darren Aronofsky Fantasy/Drama ‧ 2h 19m  5.8/10IMDb


 1. Love and Death 1975 ‧ Comedy/War ‧ 1h 25m Like Dislike 7.8/10IMDb
 2. Annie Hall 1977 ‧ Drama film/Romance ‧ 1h 33m Like Dislike 8.1/10IMDb

 3. Manhattan 1979 ‧ Drama film/Comedy-drama ‧ 1h 36m  8/10IMDb
 4. Hannah and Her Sisters 1986 Woody Allen Drama film/Comedy-drama ‧ 1h 47m  8/10
 5. Deconstructing Harry 1997 ‧ Fantasy/Indie film ‧ 1h 38m  7.4/10IMDb
 6. Match Point 2005 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 6m  7.7/10IMDb
 7. Vicky Cristina Barcelona 2008 ‧ Drama film/Comedy-drama ‧ 1h 37m 7.1/10IMDb
 8. Midnight in Paris 2011 ‧ Fantasy/Romance ‧ 1h 40m  7.7/10IMDb
 9. Blue Jasmine 2013 ‧ Drama/Comedy ‧ 1h 39m  7.3/10IMDb

 1. That Obscure Object of Desire 1977 Luis Buñuel Drama film/Romance ‧ 1h 45m  8/10

 1. Following 1998 ‧ Mystery/Crime film ‧ 1h 10m Like Dislike 7.6/10 IMDb
 2. Memento 2000 ‧ Crime film/Drama film ‧ 1h 53m Like Dislike 8.5/10 IMDb 92% Rotten Tomatoes 95%
 3. Insomnia 2002 ‧ Mystery/Thriller ‧ 1h 58m Like Dislike 7.2/10 IMDb
 4. Batman Begins 2005 ‧ Fantasy/Crime film ‧ 2h 20m Like Dislike 8.3/10 IMDb
 5. The Prestige 2006 ‧ Science fiction film/Drama film ‧ 2h 10m Like Dislike 8.5/10 IMDb
 6. The Dark Knight 2008 ‧ Crime film/Drama film ‧ 2h 32m Like Dislike 9/10 IMDb
 7. Inception 2010 ‧ Mystery/Science fiction film ‧ 2h 28m Like Dislike 8.8/10 IMDb
 8. The Dark Knight Rises 2012 ‧ Thriller/Action ‧ 2h 45m Like Dislike 8.5/10 IMDb
 9. Interstellar 2014 Christopher Nolan Mystery/Science fiction film ‧ 2h 49m Like Dislike 8.6/10 IMDb

 1. Funny Games 1997 Michael Haneke Drama film/Thriller ‧ 1h 51m 7.6/10IMDb


 1. The Other Boleyn Girl 2008 Justin Chadwick Drama/Romance ‧ 2h 35m 6.7/10IMDb


 1. The Godfather -Francis Ford Coppola -1972 ‧ Drama film/Drama 2h 58m-IMDb: 9.2/10
 2. The Godfather Part II -Francis Ford Coppola -1974 ‧ Drama film/Drama  3h 20m 9/10
 3. The Godfather Part III-Francis Ford Coppola-1990 Drama film/Thriller 2h 50m 7.6/10
 1. The Pianist 2002 Roman Polanski Drama film/History ‧ 2h 30m 8.5/10IMDb


 1. Borgman 2013 - Alex van Warmerdam - Drama film/Thriller ‧ 1h 58m 6.8/10 IMDb


 1. Dogtooth 2009  Yorgos Lanthimos Drama film ‧ 1h 37m  7.3/10IMDb

 1. Out of Sight 1998 Steven Soderbergh Drama film/Thriller ‧ 2h 3m 7/10IMDb
 2. Ocean's Eleven 2001 ‧ Crime film/Thriller ‧ 1h 57m 7.8/10IMDb
 3. Ocean's Twelve 2004 ‧ Caper story/Thriller ‧ 2h 5m 6.5/10IMDb
 4. Ocean's Thirteen 2007 ‧ Caper story/Thriller ‧ 2h 2m 6.9/10IMDb


 1. The Ring 2002 Gore Verbinski Thriller/Mystery ‧ 2h 25m  7.1/10IMDb
 2. Pirates of the Caribbean:The Curse of the Black Pearl 2003 Fantasy 2h 23m 8.1/10
 3. Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest 2006 Fantasy/Action ‧ 2h 31m 7.3/10IMDb
 4. Pirates of the Caribbean: At World's End 2007 Fantasy/Action ‧ 2h 49m 7.1/10IMDb
 5. Rango 2011 Gore Verbinski Adventure/Comedy ‧ 1h 51m Like Dislike 7.2/10IMDb
 6. The Lone Ranger 2013 ‧ Action/Adventure ‧ 2h 29m Like Dislike 6.5/10IMDb


 1. Edward Scissorhands 1990 Tim Burton  Drama film/Fantasy ‧ 1h 45m Like Dislike 7.9/10IMDb 1. The Hunt 2012 Thomas Vinterberg Drama ‧ 1h 55m  8.3/10IMDb 1. In Time 2011 Andrew Niccol Thriller/Action ‧ 1h 49m  6.7/10IMDb


  1. Downpour 1972 Bahram Beyzai Drama film/Drama ‧ 2h 10m 7.6/10 · IMDb
  2. The Stranger and The Fog 1974 Bahram Beyzai Mystery ‧ 2h 20m 7.6/10 · IMDb
  3. Ballad of Tara 1979 Bahram Beyzai Drama 7.3/10 IMDb 
  4. Death of Yazdgerd 1982 Bahram Beyzai 2 hours 8.4/10 IMDb
  5. Shayad Vaghti Deegar Bahram Beyzai 1988 film 7.3/10 · IMDb
  6. Bashu, the Little Stranger 1990 Bahram Beyzai Drama ‧ 2h 1m 8.1/10 · IMDb
  7. Travellers 1991 Bahram Beyzai Drama film ‧ 1h 30m 7.7/10 · IMDb
  8. Killing Mad Dogs 2001 Bahram Beyzai Thriller/Drama ‧ 2h 15m 7.9/10 IMDb
  9. Vaghti hame khaabim 2009 Bahram Beyzai Drama ‧ 1h 47m  6.7/10 · IMDb


  1. First Case, Second Case 1979 - Abbas Kiarostami - Documentary ‧ 53 mins 7.9/10IMDb


  1. Daughter 2016 - Reza Mirkarimi - Drama film - 6.3/10 · IMDb
  2. Kheili dour, kheili nazdik (2005) -   - 2h 8min | Drama
  3. Emrouz (2014) -   - 1h 28min | Drama
  4. A Cube of Sugar 2011-  - Drama/Comedy ‧ 1h 56m - 7.4/10 · IMDb


  1. Turtles Can Fly 2004 Bahman Ghobadi Drama film/War ‧ 1h 38m - 8.1/10IMDb


  1. The Fish Fall in Love 2006 Ali Rafie Drama/Romance ‧ 1h 36m Like Dislike 7/10 · IMDb
  2. Agha Yousef 2011 Ali Rafie film Like Dislike 6.2/10 IMDb 1.7/5


  1. Africa 2013  Houman Seyyedi
  2. 13 2014 Houman Seyyedi Drama film ‧ 1h 34m 6.5/10  IMDb
  3. Confessions of My Dangerous Mind 2015 Houman Seyyedi Mystery/Drama 1h 30m 5.8/10
  4. I Am Diego Maradona 2015 Houman Seyyedi Comedy ‧ 1h 30m 6/10IMDb
  5. Sound and Fury 2016 Houman Seyyedi Drama film 6.3/10IMDb

  1. Parse Dar Meh 2010 film Like Dislike 6.9/10 · IMDb
  2. Here Without Me 2011 ‧ Drama film/Family ‧ 1h 40m Like Dislike 8.1/10 · IMDb
  3. The Shallow Yellow Sky 2013 ‧ Thriller/Drama ‧ 1h 20m Like Dislike 6.3/10 · IMDb
  4. Biganeh 2014 ‧ Drama ‧ 1h 30m Like Dislike 5.4/10 · IMDb  1. Absolute Rest 2015 ‧ Drama film ‧ 1h 15m Like Dislike 6/10IMDb


  1. Barcode 2016 Mostafa Kiayee Thriller/Comedy ‧ 1h 38m Like Dislike 5.8/10 · IMDb

  نظرات  (۱)

  چه خفن تر این صفحه !
  پاسخ:
  :)
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">